Aanbod

Als welzijns- of gezondheidswerker begeleid je cliënten met heel diverse vragen of problemen. Soms kampen zij ook met een alcohol- of ander drugprobleem. Mogelijk kaarten zij hun middelengebruik zelf aan, maar vaak zijn cliënten niet bereid om over een alcohol- of drugprobleem te praten. Het is niet altijd eenvoudig om hier mee om te gaan.

Preventiewerk kan hierbij ondersteuning bieden onder de vorm van coaching, advies/consult, vorming/training of intervisie.

 • Coaching 
  Een alcohol- en drugbeleid is een samenhangend geheel van afspraken over hoe er in de werking wordt omgegaan met cliënten en middelengebruik, zowel preventief als op het vlak van hulpverlening. Het vertrekt vanuit de zorg voor cliënten én begeleiders/hulpverleners en biedt een duidelijk kader en een houvast in individuele situaties. Preventiewerkers coachen je bij dit proces.
   
 • Advies/consult
  Bij vragen rond middelen, aanpak, implementeren van een beleid, organiseren van preventieactiviteiten kunnen jullie beroep doen op ons team. We bieden advies en ondersteunende denkkaders aan bij concrete voorvallen of incidenten (individueel of op teamniveau).
   
 • Vorming en training
  We werken met de noden van de organisatie in ons vormingsaanbod voor medewerkers. We kunnen verschillende thema’s behandelen: opmerken van gebruik of problematisch gamen, omgaan met gebruikende cliënten, motiverende gespreksvoering, werken aan visie,…
   
 • Intervisie
  In het intervisie-aanbod bieden we hulpverleners de mogelijkheid om hun specifieke vragen of casussen in te brengen en te overleggen met andere hulpverleners. Er is een vast jaarlijks aanbod voor woonbegeleiders, jeugdhulpverleners en medewerkers van een CKG. We kunnen ook intervisie binnen een team of op maat van de organisatie aanbieden.

Aandacht voor specifieke sectoren/groepen

Bijzondere jeugdzorg

Jongeren in de bijzondere jeugdzorg kampen dikwijls met een complexe problematiek. Middelengebruik en/of overmatig gamen kan bovendien bij begeleiders voor extra bezorgdheden en moeilijkheden zorgen.

Preventiewerk kan ondersteuning op maat bieden om aan deze bezorgdheden tegemoet te komen op vlak van coaching, advies en vorming. Er is een jaarlijks terugkomend intervisieaanbod voor hulpverleners uit de bijzondere jeugdzorg en CKG’s.

Op de website van VAD vind je materialen die ontwikkeld zijn voor begeleiders die rond het thema middelengebruik en/of gamen aan de slag willen gaan. Je vind er materialen die je ondersteunen bij het beleidsmatig werk en materialen die gebruikt kunnen worden om met jongeren zelf in gesprek te gaan.

CAW en OCMW

Eerstelijnsdiensten binnen CAW en OCMW worden vaak als eerste geconfronteerd met cliënten waarbij een middelenprobleem het hulpverleningsproces kan bemoeilijken. Vaak zijn het cliënten die moeilijk aanhaken in de reguliere zorg. De preventiewerker kan op maat van uw organisatie en noden een aanbod uitwerken op vlak van coaching, advies en vorming.

Op de website van VAD vind je materialen die daarbij ondersteuning kunnen bieden:

Organisaties voor mensen met een verstandelijke beperking

Mensen met een verstandelijke beperking komen, door tendensen zoals desinstitutionalisatie en inclusie, steeds meer in contact met alcohol, cannabis en andere middelen. Op die manier wordt ook de gehandicaptenzorg vaker met alcohol- en druggebruik en -misbruik geconfronteerd. Preventiewerk kan op maat van uw organisatie ondersteuning bieden op vlak van beleidsmatig werken, advies en vorming.

Op de website van VAD vind je materialen die ondersteuning bieden om het thema bespreekbaar te maken in je werking en met cliënten:

Huisartsen

Huisartsen worden regelmatig geconfronteerd met ongezonde leefgewoonten van hun patiënten, waaronder ook overmatig alcohol- en of druggebruik. Hoe kan je hiervan de ernst inschatten en dit bespreekbaar maken?  Drugpreventie kan ondersteuning op maat bieden via consult en vorming.

Als huisarts kan je gebruik maken van de web-toepassing ASSIST. De toolbox helpt je om middelengebruik te detecteren, bespreekbaar te maken en er op te interveniëren.